Petr Bouda Adventures

Tylova 2071

436 01 Litvínov

Czech Republic


Kontakty

+420 775 554 535

Info@petrbouda.cz

Všeobecné podmínky + kontakty

Úvodní strana : Všeobecné podmínky + kontakty

 

CESTOVNÍ PODMÍNKY FIRMY FLORY KERN

Vážení klienti, níže uvedená ustanovení  nabydou účinnosti v případě, pokud budou sjednány mezi Vámi a firmou Flory Kern, Lyže – hory – dobrodružství; fyzická osoba, majitel Flory Kern, (dále zkráceno Flory Kern) rezervace a následovně cestovní smlouvy. Ty doplňují zákonná ustanovení §§ 651a-m BGB (občanského zákoníku) a informační předpisy pro cestovní kanceláře §§ 4-11 BGB-InfoV (nařízení o informacích a dokumentaci podle občanského práva) a tyto naplňují. Přečtěte si, prosím tyto cestovní podmínky předtím, než provedete Vaši rezervaci.

1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1. Rezervací (přihlášením na cestu) nabízí klient FLORY KERN závazné uzavření cestovní smlouvy. K jeho nabídce je klient 10 dní zavázán. 

 1.2. Rezervaci je možné provést ústně, písemně, telefonicky, faxem, nebo elektronickou poštou. 

 1.3. Smlouva s klientem nabyde platnosti potvrzením rezervace FLORY KERN. Potvrzení nevyžaduje žádný určitý formulář. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Při, nebo bezprostředně po uzavření smlouvy předloží FLORY KERN klientům písemné potvrzení zájezdu. Tím není FLORY KERN povinen, jestliže se rezervace uskuteční méně než 7 pracovních dní před začátkem zájezdu.
1.4. Klient je odpovědný za veškeré smluvní závazky spolucestujících pro které uskutečnil rezervaci, stejně jako za své vlastní, pokud tuto povinnost převzal výslovným a samostatným prohlášením.

2. Změna služeb

2.1. Změny hlavních cestovních služeb od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které by bylo nutné provést po uzavření cestovní smlouvy a nebyly způsobeny FLORY KERN v dobré víře, jsou přípustné pouze tehdy, pokud změny nejsou zásadní a nemají vliv na celkový charakter zájezdu.
2.2. Případné reklamace zůstávají nedotčeny, pokud změněné služby jsou spojeny s vadami.

2.3. FLORY KERN je povinen klienty informovat o významných změnách služeb bezprostředně po tom, kdy je mu znám důvod pro změnu.
2.4. V případě podstatné změny některé základní cestovní služby, je klient oprávněn bezplatně od cestovní smlouvy odstoupit, nebo požadovat účast na jiné, srovnatelné cestě, v případě, že je FLORY KERN v pozici, kdy nějakou takovou cestu může zákazníkům bez dodatečných příplatků ze své nabídky nabídnout. Zákazník má tato práva upaltnit neprodleně po oznámení FLORY KERN o změně cestovní služby nebo o zrušení cesty.

3. Platby

3.1. Po uzavření cestovní smlouvy je splatná záloha ve výši 20% z celkové ceny zájezdu. Doplatek je splatný 4 týdny před zahájením zájezdu.

3.2. Pokud je FLORY KERN připraven poskytnout smluvní cestovní služby a není dán klientům žádný právní nebo smluvní podklad pro zadržovací právo, nemají klienti bez zaplacení celé ceny zájezdu právo na čerpání cestovních služeb a doručení podkladů pro zájezd.
3.3. Jestliže klientova záloha a / nebo doplatek neodpovídá smluveným platebním podmínkám, je FLORY KERN oprávněn po upozornění se lhůtou odstoupit od cestovní smlouvy a klientům účtovat storno poplatky podle bodu 5.

4. Navýšení ceny

4.1. FLORY KERN je oprávněn změnit domluvenou cenu v cestovní smlouvě v případě navýšení cen dopravy, nebo poplatků za určité služby jako přístavní nebo letištní poplatky nebo změny pro takové zájezdy s platným směnným kurzem za následujících podmínek:

4.2. Navýšení ceny zájezdu je přípustné jen, jestliže mezi uzavřením cestovní smlouvy a smluvním termínem zájezdu je doba více než 4 měsíce a okolnosti, které vedly k navýšení nenastaly ještě před uzavřením smlouvy a FLORY KERN je nemohl předvídat.

4.3. Při uzavření cestovní smlouvy zahrnující cestovní náklady, zejména náklady na palivo, může FLORY KERN navýšit cenu zájezdu podle následujícího výpočtu: 

 a) Při navýšení ceny vztahující se na sedadlo může FLORY KERN od klientů požadovat doplatek v této výši.
b) V jiném případě budou dopravci pro dopravní prostředek stanovené dodatečné dopravní poplatky rozděleny na počet sedadel smluvního dopravního prostředku. Odpovídající navýšení na jednotlivé sedadlo může FLORY KERN od klientů požadovat. 

4.4. Jestliže dojde k navýšení poplatků jako jsou přístavní nebo letištní poplatky proti výši těchto poplatků obsažených v cestovní smlouvě uzavřené s FLORY KERN, může být smlouva odpovídajícím poměrným způsobem navýšena. 

 4.5. Při změně směnného kurzu po uzavření cestovní smlouvy může být cena zájezdu navýšena o kurzový rozdíl, protože se tímto cesta pro FLORY KERN podražila.

 4.6. V případě dodatečné změny ceny zájezdu bude FLORY KERN neprodleně po zjištění klienty o podstatné změně informovat. Navýšení ceny zájezdu pro klienty je přípustné pouze do 21. dne před zahájením zájezdu. Při navýšení ceny zájezdu o více než 5% má klient právo bez poplatků od cestovní smlouvy odstoupit nebo požadovat účast na jiném, minimálně srovnatelném zájezdu, jestliže FLORY KERN je v pozici, kdy nějaký takový zájezd bez příplatku může klientům ze své nabídky nabídnout. Výše uvedená práva může klient proti FLORY KERN uplatnit ihned po oznámení FLORY KERN o zvýšení ceny zájezdu.

5. Odstoupení klientů před zahájením zájezdu /stornopoplatky

5.1. Klient může kdykoliv před začátkem zájezdu od smlouvy odstoupit. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Za jakých podmínek je možné od smlouvy s FLORY KERN odstoupit je vysvětleno v následujících bodech.

5.2. Jestliže klient odstoupí před začátkem zájezdu nebo na zájezd nenastoupí, ztrácí FLORY KERN nárok na platbu za zájezd. Místo toho má FLORY KERN, za předpokladu, že není za odstoupení odpovědný on nebo se jedná o případ vyšší moci, přiměřenou náhradu nákladů za již uzavřené cestovní rezervace v závislosti na cenu zájezdu, které mu vznikly odstoupením.

5.3. FLORY KERN má tento nárok na náhradu škody časově odstupňován, tj. s ohledem na časovou vzdálenost termínu odstoupení od termínu zahájení zájezdu sjednaného v cestovní smlouvě, paušálně v procentuálním poměru z celkové ceny zájezdu a výpočtu náhrady nákladů s ohledem na obvykle ušetřené náklady a obvykle možná využití cestovních služeb jiným způsobem.  Kompenzace se počítá ode dne doručení odstoupení zákazníka od smlouvy takto:

Letecké zájezdy s linkovými nebo charterovými lety zahrnutými v ceně zájezdu:

 • do 30 dnů před zahájením zájezdu 20%
 • od 29. do 22. dne před zahájením zájezdu 30%
 • od 21. do15. dne před zahájením zájezdu 40%
 • od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 50%
 • od 6. dne před zahájením zájezdu 55%
 • při odstoupení v odjezdový den, nebo nenastoupení zájezdu 90%
  • Zájezdy s vlastní dopravou v Alpách (Alpami se rozumí tyto země: Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie a Rakousko.)

   • do 45 dnů před zahájením zájezdu 10%
   • od 44. do22. dne před zahájením zájezdu 30%
   • od 21. do 15. dne před zahájením zájezdu 50%
   • od 14. do 7. dne před zahájením zájezdu 75%
   • od 7. dne nebo při nenastoupení na zájezd 80%
    • Zájezdy s vlastní dopravou kromě Alp (Alpami se rozumí tyto země: Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie, Rakousko.)

     • do 60 dnů před zahájením cesty 10%
     • od 59. do30. dne před zahájením zájezdu 50%
     • od 29. do 08. dne před zahájením cesty 75%
     • od 7. dne a při nenastoupení na zájezd 90%
      • 5.4. Klientům zůstává v každém případě možnost rozhodnutí, aby FLORY KERN prokázal, že vzniklá škoda je skutečná a nebo není nižší, než po klientech požadovaná paušální náhrada.
       5.5. FLORY KERN si vyhrazuje právo místo výše uvedených paušálů požadovat vyšší konkrétní kompenzace. V tomto případě je FLORY KERN povinen požadované kompenzace konkrétně vyčíslit a doložit s ohledem na ušetřené náklady a další možné využití cestovních služeb.
       5.6. Klientům je doporučováno pojištění pro krytí nákladů na repatriaci v případě úrazu nebo náhlého onemocnění.

       5.7. Právo zákazníka odpovídající ustanovením § 651 b občanského zákoníku při přechodu na náhradního účastníka ponechává výše uvedená ustanovení nedotčena.

       6. Nevyužité služby

       Pokoud klient nevyužije jednotlivé služby, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů, které lze připočíst jeho vině (například z důvodu předčasného odjezdu nebo jiných závažných důvodů), nemá žádný nárok na částečné vrácení ceny zájezdu. FLORY KERN se bude snažit o náhradu ušetřených nákladů u poskytovatele služeb. Tato povinnost odpadá, jestliže se jedná o zcela nevýznamné služby nebo je náhrada v rozporu s právními nebo občanskými předpisy.

       7. Odstoupení FLORY KERN od smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků

       7.1. FLORY KERN může při nedosažení minimálního počtu účastníků odstoupit od smlouvy v souladu s následujícími podmínkami:
       a) Minimální počet účastníků a poslední den ostoupení FLORY KERN musí být korektně uvedeny v popisu zájezdu.
       b) FLORY KERN uvede minimální počet účastníků a lhůtu pro odstoupení v potvrzení rezervace zájezdu.
       c) FLORY KERN je povinnen cestujícím bez prodlení oznámit zrušení zájezdu, pokud je prokázáno, že se zájezd nebude konat z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků.

       d) Odstoupení  FLORY KERN později jak 4 týdny před zahájením zájezdu je nepřípustné.
       e) Klient může při odřeknutí požadovat účast na jiném, minimálně rovnocenném zájezdu, pokud je FLORY KERN v pozici, že nějaký takový zájezd může klientům bez dodatečných příplatků ze své nabídky nabídnout.  Klient má uplatnit toto právo bez prodlení po oznámení FLORY KERN o zrušní zájezdu.

       7.2. Jestliže se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, obrží klient bez prodlení zpět jím uskutečněné platby ceny zájezdu.

       8. Vyloučení z důvodů porušení chování

       8.1. FLORY KERN může vypovědět cestovní smlouvu bez předchozího upozornění, jestliže klient nedbá na upozornění od FLORY KERN stále ruší nebo se chová podobným způsobem v rozporu se smlouvou, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. K vyloučení dojde obzvláště také potom v případě, jestliže klient v požadavcích vztahujících se k jeho vybavení, jeho kondici a jeho chování při lyžování, které jsou zakotveny ve smlouvě, není dostatečný, nebo opakovaně porušuje věcné oprávněné pokyny vedoucího zájezdu, poskytovatele služeb nebo agenturního spolupracovníka.

        8.2. V případě vyloučení od FLORY KERN, vyhrazuje si FLORY KERN nárok na cenu zájezdu; musí však vždy zaúčtovat hodnotu ušetřených náhladů, stejně jako těch výnosů, které získal z použití jiným nevyužité služby, včetně jím přijmuté sumy od poskytovatele služeb.  

       9. Povinnosti klientů

       9.1. Klient je povinnen zjištěné závady neprodleně náhlásit místnímu průvodci a požadovat nápravu. Nároky klientů jsou případné pouze tehdy, jestliže příslušná výtka nevznikla jejich zaviněním.
       9.2. Průvodci, agentury a spolupracovníci poskytovatelů služeb nejsou oprávněni a od FLORY KERN zplnomocněni potvrzovat závady nebo přijímat pohledávky vůči FLORY KERN.

       9.3. Je-li zájezd z důvody cestovní závady podstatně narušen, může klient odstoupit od smlouvy. Totéž platí, jestliže je pro něj zájezd v důsledku nějaké takové vady z důležitých, pro FLORY KERN rozoznatelných důvodů, nežádoucí. Odstoupení je možné teprve, jestliže FLORY KERN nebo místní partner, smuvně dojednaný jeko kontaktní osoba, jeho zplnomocněnec (průvodce, agentura) nechá uplynout klienty jim danou určitou přiměřenou lhůtu, aniž by poskytli nápravu. Určení lhůty se nevyžaduje, jestliže náprava není možná, nebo je od FLORY KJERN nebo jeho zástupce odmítnuta, nebo jestliže je okamžitá výpověď smlouvy ve zvláštním zájmu klienta oprávněná.

       10. Omezení odpovědnosti

       10.1. Smluvní odpovědnost FLORY KERN za škody, které nejsou tělesnými škodami, je omezeno na trojnásobek ceny zájezdu, 

       a) pokud poškození klienta je způsobeno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti   nebo
       b) pokud je FLORY KERN zodpovědný za škody způsobené klientům v důsledku zavinění poskytovatele služeb.

       10.2. FLORY KERN nenese žádnou odpovědnost za přerušení provozu, zranění osob a škody na majetku v souvislosti se službami, které jsou zprostředkovány pouze jako služby dodavatelské (na příklad lety, výlety, dopravní služby do stanoveného odjezdového a ze stanoveného cílového místa), jestliže jsou tyto služby na cestovním potvrzení a potvrzení rezervace vytištěny a jednoznačně označeny s uvedením zprostředkovatelského smluvního partnera jako dodavatelské služby tak, že je klientům zřejmé, že nejsou součástí cestovních služeb od FLORY KERN. FLORY KERN odpovídá přesto
       a) za služby, které zahrnují dopravu klientů ze stanoveného místa odjezdu, dopravu do stanoveného místa odjezdu, transfery během zájezdu a ubytování během zájezdu,

       b) pokud a v případě že se škodou zákazníka stala zranění v kauzálním důsledku porušení povinnosti od FLORY KERN na upozornění, vysvětlení nebo organizaci.

       11. Vyloučení nároků a promlčení

       11.1. Námitky proti neplnění smluvních ujednání zájezdu může klient uplatnít ve lhůtě jednoho měsíce od ve smlouvě uvedeného dne ukončení zájezdu.

       11.2. Uplatění námitek proti FLORY KERN může být uplatněno ve stanovené lhůtě jen v níže uvedených případech.
       11.3. Po uplynutí lhůty může klient uplatňovat nároky jen v případě, pokud mu bylo, bez jeho viny, zabráněno dodržení lhůty.

       11.4. Smluvní nároky cestujícího na základě § § 651c až f občanského zákoníku z poškození života, těla nebo zdraví, včetně smluvních nároků na náhradu škody na základě nedbalostního porušení povinností ze strany Flory Kern nebo úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností ze strany zákonného zástupce nebo smluvního zástupce Flory Kern jsou po 2 letech promlčeny. Toto platí i pro nároky na náhradu jiné škody, vzniklé na základě hrubého nebo nedbalostního porušení ze strany FLORY KERN nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany zákonného zástupce nebo spolupracovníka FLORY KERN. 11.5. Všechny ostatní smluvní nároky podle § 651c až f občanského zákoníku jsou promlčeny po 1 roce.  
       11.6. Promlčecí lhůta podle bodů 11.4 a 11.5 začíná dnem, kterým měl zájezd na základě smluvních ujednání končit.
       11.7. Probíhají-li mezi klientem a FLORY KERN jednání o nárocích nebo okolnostech zakládajících nároky klienta, je promlčení zastaveno do té doby, než cestující nebo FLORY KERN pokračování jednání odmítnou. Promlčecí doba začíná běžet nejdříve 3 měsíce od konce zastavení.

       12. Informace o totožnosti provozujícího leteckého přepravce

       12.1. FLORY KERN informuje klienty v souladu s nařízením EU o informování cestujících o totožnosti provozujícího leteckého přepravce před nebo nejpozději při rezervaci o totožnosti letecké společnosti ve vztahu ke všem poskytovaným přepravním službám v rámci rezervovaného zájezdu.
       12.2. Není-li při rezervaci provozující letecká společnost (společnosti) ještě pevně stanovena (-y), je FLORY KERN povinen klientům jmenovat společnost (společnosti), která bude let pravděpodobně provozovat. Hned jak se FLORY KERN dozví, která společnost (společnosti) let provozuje, bude klienty informovat.
       12.3. Dojde-li ke změně uvedeného provozujícího leteckého přepravce, bude FLORY KERN klienty okamžitě a rychle, jak je to možné, o této změně informovat přiměřenými prostředky.

       12.4. Na black list, odpovídající nařízení EU (letecké společnosti, kterým je zakázáno využívání vzdušného prostoru členských států) je odkaz na internetových stránkách FLORY KERN a je k nahlédnutí v obchodních prostorách FLORY KERN.

       13. Právní dovolání a místně příslušný soud

       13.1. Smluvní vztah mezi klientem a FLORY KERN se řídí výhradně německým právem. Toto platí i pro celý právní poměr.

       13.2. V případě žaloby klientů proti FLORY KERN v zahraničí na základě odpovědnosti budou FLORY KERN Soweit bei Klagen des Kunden gegen FLORY KERN im Ausland für die Haftung von FLORY KERN dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, pokud jde o právní následky, zéjména s ohledem na druh, rozsah a výši nároků klientů bude uplantněno výhradně německé právo.  

       13.3. Klient může podat žalobu na FLORY KERN jen v jeho sídle.

       13.4. Pro žaloby FLORY KERN proti klientům je určující sídlo klientů. Pro žaloby proti klientům, nebo smluvním partnerům na základě cestovní smlouvy, kteří jsou obchodníky, právnickými osobami veřejného nebo soukromého práva, nebo osobám jejichž bydliště, nebo obvyklé místo pobytu je v zahraničí, nebo jejichž bydliště, nebo místo obvyklého pobytu není v době podání žaloby známé, bude určen jako místně příslušný soud v sídle FLORY KERN.
       13.5. Předchozí ustanovení neplatí, jestliže a pokud nařízení použitelná v cestovní smlouvě nejsou sjednatelná v členském státě EU, jehož je klient příslušníkem, jsou pro klienty výhodnější než následující nařízení nebo odpovídající německé předpisy.

       ——————————————————————————————–
       © Tyto cestovní podmínky jsou chráněny podle autorského práva;
       RA Noll, Stuttgart, 2007 – 2009
       ——————————————————————————————–
       Pořadatel zájezdů je:
       Flory Kern, podnik jednotlivce; majitel Flory Kern
       Gartenstr. 16
       D – 78136 Schonach

       Petr Bouda adventures

       cestovní agentura - služby v cestovním ruchu

       Tylova 2071

       436 01 Litvínov

       Mobil: +420 775 554 535
       E-mail: info@petrbouda.cz; adventures@petrbouda.cz